دوره‌های آموزشی

کارگاه مدیریت تجربه مشتریان در صنعت گردشگری

5 شهریور 1397 (مزیت رقابتی پایدار در صنعت گردشگری)

اطلاعات بیشتر

دوره آموزشی مدیریت تجربه مشتریان

دوره ای کاربردی برای خلق تجربه های ماندگار برای مشتریانی هوادار

اطلاعات بیشتر